0 Kč

Go to ENG sites

Prohlášení o zpracování osobních údajů
Společnost ALTEVIDA s.r.o. se sídlem Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava IČO: 029 76 480, dále „Správce“, vydává v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 toto prohlášení:

1. Definice pojmů
- Osobní údaj - Osobním údajem je každá informace o fyzické nebo právnické osobě.
- Subjekt údajů - Subjektem údajů je fyzická nebo právnická osoba, jíž se osobní údaje týkají.
- Správce údajů - Správcem údajů je subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování odpovídá. V tomto případě je správcem údajů společnost ALTEVIDA s.r.o.
- Zpracovatel údajů - Subjekt, který na základě smlouvy pro Správce zpracovává předané osobní údaje subjektů údajů.

2. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů
- Přímo od subjektů údajů.        
- Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obch. rejstřík, živnost. rejstřík apod.).

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
- Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, další údaje nezbytné pro plnění smlouvy a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů.
- Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu.

5. Kategorie subjektů údajů
- Zaměstnanec Správce.
- Uchazeč o zaměstnání.
- Zákazník Správce.
- Jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci.

6. Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou u Správce zpracovávány k těmto účelům
- Plnění smlouvy.
- Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů.
- Jednání o smluvním vztahu.
- Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob.
- Výběrová řízení na volná pracovní místa.
- Plnění zákonných povinností ze strany správce.
- Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů.
- Zjišťování spokojenosti se službami.

7. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
- Zpracování osobních údajů provádí Správce.
- Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem.  Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky a také manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technické a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, tak aby nemohlo dojít k zneužití osobních údajů.
- Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

8.    Doba zpracování osobních údajů
- V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

9.    Poučení
- Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
- V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může Správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
     - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
    - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
    - zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
    - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
    - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

10. Práva subjektů údajů
V souladu se čl. 12 GDPR informuje Správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
- účelu zpracování;
- kategorii dotčených osobních údajů;
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
- plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy;
- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
- skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.


Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat správce o vysvětlení;
- požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů;
- je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav;
- nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů;
- Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Dozorový orgán
Subjekt, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo podat stížnost týkající se zpracování údajů dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7.

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting